GDPR

Nya Tag behandlar personuppgifter efter GDPR och utifrån följande grundregler

Lagligt och rättvist - Personuppgifter kommer att hanteras på ett rättvist och lagligt sätt. Att kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.

Ändamålsenligt - Nya Tag samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifter kommer endast användas till de ändamål de har samlats in för.

Transparent - När Nya Tag samlar in personuppgifter försäkrar vi oss om att personen får den nödvändiga finformationen som stämmer överens med den gällande lagstiftningen. Personer har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har på hen.

Minimering av data - Alla personuppgifter ska vara relevanta- och begränsade till de ändamål som de har samlats in för.

Korrekt - Personuppgifter som Nya Tag samlar in ska vara korrekta och när det är nödvändigt helt uppdaterade.

Tidsbegränsat - Personuppgifter kommer behandlas som personidentifierare så länge som det är nödvändigt som de har samlats in för. Nya Tag har tillvägagångssätt på plats som ser till att personuppgifter raderas på rätt sätt. 

 

Med vilket stöd behandlar vi personuppgifter?

Nya Tag ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en
av följande rättsliga grunder:

Samtycke
Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål

Avtal
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Rättslig förpliktelse
Behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån  lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning
Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

 

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter

För uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst och insatser inom hälso- och sjukvård.

Avtal om tjänster med leverantör och företagskunder
När du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen. 
Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, och våra webbplatser. 
Ditt besök på våra webbplatser genererar trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
När du på en webbplats bockar i rutan ” Jag samtycker till behandling av de personuppgifter som jag lämnar för ovan ändamål”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på Nya Tags webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser. 

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Klient/patient/kund uppgifter omfattar följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om sociala insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar följande personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Arbetssökande omfattar uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

Potentiella klienter/kunder/patienter
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal

Tidigare klienter/kunder/patienter
Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder/patienter även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Arbetssökande
Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss. I samband med att ansökningar skickas in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.
Vi ber dig om du vill söka ett jobb hos oss att skicka in en CV med uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner etc. Arbetssökande skickar ofta in ytterligare personuppgifter som de anser vara relevanta för tjänsten, till exempel kontaktinformation, familjerelationer och intressen. Under anställningsintervjuer ställer vi frågor för att avgöra om den arbetssökande är lämplig för befattningen. I vissa fall kan vi använda tester eller frågeformulär för detta ändamål. Om det är aktuellt att anställa sökanden begär vi ytterligare information för att komplettera den information vi redan har. Det är frivilligt att förse oss med information.
Vi använder inte personuppgifterna för något annat ändamål än för anställningsprocessen. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan.
Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Samtycke; Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos leverantörer
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter, beställningar och leveranser. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner.
Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos företagskunder
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra företagskunder för att följa upp erbjudanden, inköp och leveranser.
Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår företagskund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Intresseavvägning 

Andra kontaktpersoner
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. I vissa fall kan kontakten endast vara effektiv om vi kan kontakta handläggare på myndigheter direkt. Behandlingen är därför nödvändig.
Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Informationen är relaterad till kontaktpersonens och arbetsgivarens verksamhet och inte för att kontakta personen privat. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Intressenter
Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt till exempel nyhetsbrev;
För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.
För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Rättslig grund: Samtycke

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst och insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav och avtal.
Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. 
Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas om det är förenligt enligt lag eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Tillgång till dina personuppgifter
Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.